غلامعلی وحید اتا ساروی نویسنده و ورگردون‌کر (مترجم) هسته. وه یکشمبه ۱۵ خرداد ۱۲۹۱ شمسی ساری دله دنیا بموئه و شه ابتدایی درس‌ها ره همین شهر دله بخوندسته، بعد بورده تهران و اونجه دارالفنون و حقوق ِدانشکده دله درس ره دمباله بَییته تا شه لیسانس ره بَییته و خارجه ِوزارت دله کار پیدا هاکرده. ونجه ات‌خله کتاب بازار دله تَنِک بیّه که اینان هستنه:

 1. خوشبختی دمبال په (فارسی نوم:درجستجوی خوشبختی)
 2. آزادی مدرسه دله (فارسی نوم:آزادی در مدرسه ) که تولستوی کتاب جه وردگاردنی‌یه. (۱۳۱۲)
 3. بخاستِن یعنی بتونِستن (فارسی نوم:خواستن توانستن است) (۱۳۱۳)
 4. رستاخیز (۱۳۱۵)
 5. ایران ِملی و سیاسی اقتصاد و غرب ِتمدن، خاورمیونه دله (فارسی نوم:اقتصاد ملی و سیاست اقتصادی ایران و تمدن غرب در شرق نزدیک ) (۱۳۱۶)
 6. هیتلر ِزندگی (فارسی نوم:زندگانی هیتلر) (۱۳۱۶)
 7. هردوت ِتاریخ (فارسی نوم:تاریخ هردوت)
 8. اروپای ِتاریخ (فارسی نوم:تاریخ اروپا)
 9. مازرون و استرآباد ِسفرنومه (فارسی نوم:مازندران و استرآباد) که رابینو کتاب جه وردگاردنی‌یه.
 10. دیپلمات
 11. آمریکای متحده ممالک (فارسی نوم:ممالک متحده آمریکا)
 12. هیروشیما
 13. و ...

منابعدچی‌ین

 • نوری، نظام‌الدین. تاریخ ادبیات و فرهنگ مازندران. زهره، ۱۳۸۰. ۴۵۱.