علی‌بابا عسگری اتا اَشرِفی نویسنده هسته که سال ۱۳۵۰ شمسی «بهشهر یا اشرف‌البلاد» ِکتاب ره بنویشته. آقای عسگری، که تاریخ و جوغرافی موضوعات دله پژوهش کارده، 8 فروردین ماه 1394 ، سن 83 سالگی گادِر، بمرده.

منابعدچی‌ین