شِمه منظور شاید اینتا بی‌بائه: طرابلس (گجگجی بیری).

جونیه اتا شهر نوم هسته که لبنان دله دره. این شهر جمعیت حدود ۲۲۹۳۹۸ نفر هسته و شمال استان دله دره.

وابسته جستاروندچی‌ین

منابعدچی‌ین