سید محمد طاهری که شهاب نوم جه تخلص کارده، اتا ساروی نویسنده و شاعر بی‌یه که ونه تیر و تبار قم جه بینه ولی ونه خار-خار کتابون جه صوفی مازندرانی و طالب آملی ِدیوان ِتصحیح هسته.

منابعدچی‌ین

  • نوری، نظام‌الدین. تاریخ ادبیات مازندران. ساری، ۱۳۷۸. ISBN ‎۹۶۴۵۷۰۴۱۵۴.