کارور کایری‌ئون

‏۱۷ اکتبر ۲۰۲۰

‏۱۴ مه ۲۰۲۰

‏۷ مـارس ۲۰۲۰

‏۴ فوریه ۲۰۲۰

‏۲۰ دسامبر ۲۰۱۸

‏۶ سپتامبر ۲۰۱۸

‏۱۴ آگوست ۲۰۱۸

‏۷ ژوئیه ۲۰۱۸

‏۲۳ جـون ۲۰۱۸

‏۱۹ آوریـل ۲۰۱۸

‏۱ فوریه ۲۰۱۸

‏۱۵ ژانویه ۲۰۱۸

‏۸ نوامبر ۲۰۱۷

‏۲۶ سپتامبر ۲۰۱۷

‏۳۰ آوریـل ۲۰۱۷

‏۳ دسامبر ۲۰۱۶

‏۲۵ اکتبر ۲۰۱۶

‏۶ سپتامبر ۲۰۱۶

‏۱۷ آگوست ۲۰۱۶

‏۲۷ ژوئیه ۲۰۱۶

‏۲۵ ژوئیه ۲۰۱۶

‏۱۰ ژوئیه ۲۰۱۶

‏۲۶ جـون ۲۰۱۶

‏۳۰ مه ۲۰۱۶

‏۱۱ آوریـل ۲۰۱۶

‏۳۱ مـارس ۲۰۱۶

‏۲۸ ژانویه ۲۰۱۶

‏۲۰ نوامبر ۲۰۱۵

‏۱۹ سپتامبر ۲۰۱۵

‏۹ سپتامبر ۲۰۱۵

‏۲۶ آگوست ۲۰۱۵

۵۰ تـا کوهـنـه‌ته‌ر