معمر قذافی - زبان‌های دیگر

معمر قذافی در ۱۲۹ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

بردگستن تا معمر قذافی

زبان‌ها