نگرش: نسخه‌ئون ِفرق

بدون خلاصه
(صفحه‌ای جدید با 'نگرش ره تومي بر حسب نظريه هاي يادگيري و رويكرد هاي شناختي تعريف هكردن.در هر اتا از ...' ایجاد کرد)
 
بدون خلاصۀ ویرایش
 
در اينتا تعريف كه عمدتاً بر نظريه ي يادگيري استوار هسه تأثير تجارب گذشته بر سازمان هدائن به نگرش ها و همچنين نشون هدائن واكنش به اتا موقعيت(آنطور كه در رويكرد رفتاري مطرح هسه) مورد توجه قرار بيته<ref>پاشا شريفي،1381. اصول روان سنجي و روان آزمايي.تهران،انتشارات رشد،چاپ هشتم،صفحه 413 </ref>
 
==منابع==
<references/>