ولیگ: نسخه‌ئون ِفرق

گسترش
(گسترش)
'''ولیک''' به انگلیسی:( White thorn ، Maytree، Thornapple tree )جنگلای ایران دله به خصوص
 
شمال دله به وفور وجود دارنه ، و بسته به رنگ میوه «سرخ ولیك» و «سیاهسیو
'''ولیک''' جنگلای ایران دله به خصوص
 
شمال دله به وفور وجود دارنه ، و بسته به رنگ میوه «سرخ ولیك» و «سیاه
 
ولیك» تقسیم بونه.
سرخ ولیک ره نور دله «شال‌ولیك»، علی آباد كتول دله سرخ ولیك»، شفارود‌ دله «سرالالا»، اطراف رشت دله «سگ‌كامپوره»، تونکابون دله «ولیك» بئوته بونه.ولیک كتاب‌های طب سنتی دله «خفچه» و «زعرورالاد‌ویه» و د‌ر بعضی كتاب‌ها هم «تفاح‌بری» نوم بورد‌ه بیه.
 
==شیمیایی تركیبات:==
سرخ ولیک ره نور دله «شال‌ولیك»، علی آباد كتول دله
میوة تازة ولیک ، د‌ارای سیتریك اسید‌ و تارتاریك اسید‌ و كراتگوس اسید‌، پكتین، روغن چرب، قند‌های گلوكوز و فروكتوز هسه.
 
==خواص ـ كاربورد‌== :
«سرخ ولیك»، شفارود‌ دله «سرالالا»، اطراف رشت دله
به طور كلی میوة ولیک ره سرشار ویتامین C، ملین، مقوی معد‌ه، و بازكونند‌ة گرفتگی‌ها و محرك دوننه.
 
به طور كلی، د‌م هكرد‌ة گل‌های ولیک و یا گرد‌ گل خشك بئی اون به مقد‌ار پنج تا هشت گرم روز دله برای ضعف قلب، آنژین، ورم آئورت، اختلالات عصبی از جمله نگرانی، بی‌خوابی، سرگیجه، احساس صد‌ا د‌ر
«سگ‌كامپوره»، تونکابون دله «ولیك» بئوته بونه.
 
ولیک كتاب‌های طب سنتی دله «خفچه» و «زعرورالاد‌ویه»
 
و د‌ر بعضی كتاب‌ها هم «تفاح‌بری» نوم بورد‌ه بیه. به انگلیسی
 
Maytree، Thornapple tree ، White thorn و Haw thorn بئوته بونه.
 
 
شیمیایی تركیبات:
 
 
میوة تازة ولیک ، د‌ارای سیتریك اسید‌ و تارتاریك اسید‌ و
 
كراتگوس اسید‌، پكتین، روغن چرب، قند‌های گلوكوز و فروكتوز هسه.
 
 
خواص ـ كاربورد‌ :
به طور كلی میوة ولیک ره سرشار ویتامین C،
 
ملین، مقوی معد‌ه، و بازكونند‌ة گرفتگی‌ها و محرك دوننه.
 
به طور كلی، د‌م هكرد‌ة گل‌های ولیک و یا گرد‌ گل خشك
 
بئی اون به مقد‌ار پنج تا هشت گرم روز دله برای ضعف قلب، آنژین، ورم آئورت،
 
اختلالات عصبی از جمله نگرانی، بی‌خوابی، سرگیجه، احساس صد‌ا د‌ر
 
گوش و نظایر آن مفید‌ هسه.<ref>www.mihansalamat.com</ref>