سه جه اشتیفا نوو.
سیب اتتا نرده‌ای کمیت هسته که اینتی تعریف وانه: نیرو بر واحد سطح. سیب‌ِ واحد، پاسکال هسته. ات پاسکال، ات نیوتون مربع‌متر سر (N/m²) جه مساوی هسته.

تعریفدچی‌ین

سیب، عمودی نیرو اتتا واحد سطح سر هسته. اینجه، سیب p یا Pی علامت جه سراق هداوانه.[۱] فشار به صورت ریاضی به شکل زیر تعریف می‌شود:

 

که ونه دله F عمودی‌ِ نیروی اندازه و A اون مساحتی هسته که نیرو ونه سر اعمال وانه.

واحدوندچی‌ین

 
جیوه‌ای فشارسنج

سیب واحد، اسا، واحدون‌ِ بین‌المللی سیستم دله، پاسکال هسته که "Pa"ی علامت جه سراق هداوانه. ات پاسکال یعنی ات نیوتون مربع‌متر‌ِ سطح سر.[۲]

 

این واحدون هم سیب سر کار شوننه: اتمسفر، بار، جیوه میلی‌متر، متر او.

انواعدچی‌ین

سیب اوضاع اینان هستنه: مطلق سیب‌، نسبی سیب، خلأ سیب، بخار سیب، گازوئیل جزئی سیب‌.

بن‌بنویشتدچی‌ین

  1. Giancoli, Douglas G. (2004). Physics: principles with applications. Upper Saddle River, N.J.: Pearson Education. ISBN 978-0-13-060620-4. 
  2. مورتیمر،عمومی شیمی ۱،۱۳۹.