سنت لورن دریامونا

سنت لورن دریا مونا شمالی آمریکا منطقه دله دره. وه کانادا کشور دله جا بیته. سنت لورن درکا وره رزنه.سنت لورن دریامونا اطلس اوقیانوس او پیبش بموئن جا درست بیه.