سنت لورن دریا مونا شمالی آمریکا منطقه دله دره. وه کانادا کشور دله جا بیته. سنت لورن درکا وره رزنه.سنت لورن دریامونا اطلس اوقیانوس او پیبش بموئن جا درست بیه.