سنت اتین اتا شهر نوم هسته که فرانسهِ لوآر دله دره. اینتا شهر رون-آلپ ِشهرستون میون قرار بییته و سال ۲۰۰۶ سرشماری سَره، ۱۷۷٬۴۸۰ نفر جمعیت داشته.

وابسته جستاروندچی‌ین

منابعدچی‌ین