زهی سازون ات‌سری ساز هستنه که رشته‌تارون ِارتعاش جه ونگ اِنّه. اینان سازها دله ویالون خله معروف هسته.

کمونچه اتجور زهی ساز هسته.

زهی سازون چن مُدل دارنه. ات سری ره دَس ِانگوس جه بنشنه بزوئن. ات سری دیگه ره اتا شیش جه زنّه و آخرین مُدل هم دِتا شیش جه زنّه.

منابعدچی‌ین

  • ساده انگلیسی ِویکی‌پدیا