زازانا (قدیمی پارسی: Zāzāna) ترکیه‌ی شرقی منطقه دله‌ی اتا تاریخی جا هسته. زازانای نوم اول بیستون سنگ‌بنویشته دله بموئه. اسا این منطقه دله زازاکی مردمون زندگی کانّه. این منطقه‌ی جاء اِسا زازاستون ِمقوم هسته.

اتا پرچم که زازاکی شورشیون قرون معاصر استیفاده کاردنه و ترکیه جه جنگستنه.