ریزشگاه (انگلیسی جه: runout) جایی ره گانّه که روخنه‌ی ئو ئوشار لو جه ئو (روخنه، دریا یا اقیانوس) درون کفنه.[۱]

منابعدچی‌ین

  1. «World Waterfall Database-Glossary of Terms». World Waterfall Database. هارشی‌یه بیی ۱۴ اسفند ۱۳۹۰ گادِر.