اینتا سوره مکه دله نازل بیّه و ۶۰ تا آیه داینه.

روم سوره که اتا آبی زمینه سر بنویشتوئه و متروپولیتن دله وه ره دارنه.

وابسته جستار‌ون دچی‌ین

دییه لینکون دچی‌ین