سوره (بـَوری بییه» ره معنی دنه) اصطلاح دله گروهی مستقل از قرآن آیه‌ئون ره که مستقل گروه هسنه و «بسم الله الرحمن الرحیم» جا آغاز بونه (به جز توبه‌ی سوره) ره گانّه.

قرآن ۱۱۴ سوره داینه. هر سوره اتا یا دتا نوم داینه، که معمولاً اونتا سوره ره اتا کلمه‌ی جا بئیت بیّه. قرآن سوره‌ئون، دتا دسته ره تقسیم بوننه مکی و مدنی.

وابسته جستارون

دچی‌ین