فلاند اینتا رج اصلی نوشتار هسّه.
فلاند
ویکی تلمبار دله بتونّی پرونده‌ئونی که فلاند خَوری دَره ره پیدا هاکنین.

جیر رج‌ئون

اینتا رج همینتا زیر رج ره داینه.

ت

"فلاند" ِرج دله‌یِ صفحه‌ئون

ای ۴ ئون، ۴ جه اینجه دَرنه.