شیمی اینتا رج اصلی نوشتار هسّه.

جیر رج‌ئون

اینتا ۲ زیررج اینتا رج ره دایننه؛ اینتا رج در کل حاوی ۲ زیررج هسه.

ش

"شیمی" ِرج دله‌یِ صفحه‌ئون

ای ۳ ئون، ۳ جه اینجه دَرنه.