اصلی منوی ِوا هاکردن
ویکی تلمبار دله بتونّی پرونده‌ئونی که شیمی خَوری دَره ره پیدا هاکنین.
شیمی اینتا رج اصلی نوشتار هسّه.

جیر رج‌ئون

اینتا رج همینتا زیر رج ره داینه.

ش

"شیمی" ره دله صفحه‌ئون

ای ۲ ئون، ۲ جه اینجه دَرنه.