راهبند (بعضیا تلفظ کانه رابه‌ن) اتا تیکه محله فقیرئون ساری جه هأسه‌ البته ئه‌سائون خله رشد هاکرده و خأله‌ گت آدم‌ئون اینجه جه راس وانه و اینجه زندگی کانه.

جور ئو واجوردچی‌ین