حمید رهنما مازرونی نویسنده بی‌یه. وه زین‌العابدین رهنمای وچه هسته. وه ۱۲۹۸ دنیا بموئه و شه لیسانس ره بیروت دله ادبیات رشته وسّه بییته. (چون ونه پییر این زمون تبعید بی‌یه) وه شه پییر همراه ۱۳۲۰ وردگردسته ایران و ایران روزنومه دله مشغول بیّه. وقتی ونه پییر بورده فرانسه هم وه ایران بموندسته و این روزنومه‌ی صاحاب‌امتیاز بیّه.

منابعدچی‌ین

  • نوری، نظام‌الدین. تاریخ ادبیات و فرهنگ مازندران. زهره، ۱۳۸۰. ۴۴۲.