حمل برج (به عربی: برج الحَمَل) اولین فلکی برج، دوازده‌تا برج‌ئون منطقةالبروج دله هسته.

حمل برج علامت
حمل برج شمایل