دکتر حسین خطیبی نوری اتا مازرونی نویسنده بی‌یه. که تهران ِادبیات ِدانشکده دله درس دائه. ونه خار خار کتابون جه «نثر فارسی قرن پنج و شیش دله»، «تاریخ قصص» و «خیام و ابوالعلای معری» هستنه.

منابعدچی‌ین

  • نوری، نظام‌الدین. تاریخ ادبیات و فرهنگ مازندران. زهره، ۱۳۸۰. ۴۴۳.