جیمز آبرام کارفیلد (انگلیسی جه: James Garfield) متحده ایالات آمریکای ۲۰اُمین رییس‌جمهور بی‌یه که بیست و چارمین دوره وسّه این مقوم سَر کبّی‌یه. وه اتا جمهوری‌خاهون حزب بی‌یه که ونه رییس‌جمهوری ۴ مارس ۱۸۸۱ تا ۱۹ سپتامبر، ۱۸۸۱ دمباله داشته، که این دوره‌ی سَره، چستر آلن آرتور ونه معاون اولی ِحکم ره داشته که حزب جمهوری‌خاه دله دیّه.

جیمز آبرام کارفیلد
James Garfield
جیمز آبرام کارفیلد ِعکس
شناسنومه
بزائن جا متحده ایالات امریکا
سیاسی اطلاعات
ریاست گادر ۴ مارس ۱۸۸۱ تا ۱۹ سپتامبر، ۱۸۸۱
ترتیب ۲۰اُمین نفر بی‌یه
اولی معاون(ون) چستر آلن آرتور
سیاسی جناح جمهوری‌خاهون حزب

روز ۲ ژوئیه ۱۸۸۱ اتا وکیل، که شه کار ِسَر جه اخراج بَیبی‌یه، وه ره ترور هاکرده و وه چن وقت بعد بیمارستون دله بمرده.

وابسته جستاروندچی‌ین

منابعدچی‌ین