دلو برج علامت

جوزا برج (به عربی: برج الجَوزاء) سومین فلکی برج، دوازده‌تا برج‌ئون منطقةالبروج دله هسته.

دلو برج شمایل