تیرنگ یا فارسی قدیم دله تورنگ و تازی دله تذرو و قرقاول ترکی همه اتا پرنده نوم هسِّه که ونه گوشت خله خشمزه هسه و اینتا وسه خله مشهور هسِّه.اینتا پرنده ی جنس نر خله خوشگل و رنگارنگ هسِّه و ونه دِم هم خله بلندتر از نوع ماده هسِّه. کلاً ونه نر و ماده‌ خله تفاوت با هم دارننه. نر تیرنگ در تربیت شه وچون نقش دارنه. تیرنگ خراک دونه‌ها و حشره‌ها هسِّنه.

معمولی تیرنگ: نر سمت راست و ماده چپ