تیرنگ اتا نوع پرنده نوم هسه.[۱]

نر تیرنگ راست و ماتیرنگ چپ

ویجگیوندچی‌ین

اینتا پرنده‌ی نر ونه ماء جه قشنگ‌ته هسه و ونه دِم ئم خله نوع ماده جه بلندته هسه. درکل نر و مای اینتا پرنده خله هدی‌جه فرق دارننه. نرتیرنگ تربیت شه وچون ره تربیت‌هاکاردن دله نقش دارنه. تیرنگ خراک دونه‌ئون‌ و حشره‌‌ئون هستنه.

ونه نومدچی‌ین

اینتا پرنده ره کوهنه فارسی‌دله تورنگ، عربی‌دله تذرو و تورکی‌دله قرقاول گاننه.

منبعوندچی‌ین

  1. اینگلیسی ویکی‌پدیا