تیرنگ اتا نوع پرنده نوم هسه.[۱]

نر تیرنگ راست و ماتیرنگ چپ

ویجگی‌ئوندچی‌ین

اینتا پرنده‌ی نر ونه ماء جه خِجیر تر هسه و ونه دِم‌ئم خله نوعِ ماء جه بِلَندتر هسه. درکل نر و مای اینتا پرنده خله هدی‌جه فرق دارننه. نرِ تیرِنگ شه وچون تربیت‌ هاکردن دله نقش دارنه. تیرنگ خراک دونه‌ئون‌ و حشره‌‌ئون هسِّنه.

ونه نومدچی‌ین

اینتا پرنده ره کوهنه فارسی‌دله تورنگ، عربی‌دله تذرو و تورکی‌دله قرقاول گاننه.

منبعوندچی‌ین

  1. اینگلیسی ویکی‌پدیا