فرگشت یا اِوولیشن (انگلیسی جه: Evolution) اتا علم هسته که بیولوژی جه هسته. تکامل ِنظریه ره سال ۱۸۵۸ میلادی، چارلز داروین تنظیم و منتشر هاکرده. تکامل اِسا اتی اثبات‌بیی علم هسته که نشون دِنه تموم زنده موجوداتِ تِبار ات‌جا جه رِسِنه و میّن کانده که چتی هر حیوون و گیاهی اتا حیوون و گیاه دیگه جه تغییر شکل هدائه. طبیعی انتخاب باعث وانه که بعضی ویژگی‌ها که موجوداتِ بقا و زنده بموندستن یا تولید مثل وسّه مفیدته هستنه، ویشته شانس پیدا هاکنن که اتا بازه‌ی زمانی بلند مدت دله تکثیر بَوون و اینتی تکامل اتا ژن یا دی‌ان‌ای تغییر هاکرد ره جایگزین نوع قبلی که شانس کمتری داشته تا باقی بمونده، کانده و این اتفاق ِاسم ره گانّه جهش هاکردن. این تغییرات البته خله طول کشنّه و میلیاردها سال طول بکشی‌یه تا پروتئین‌های اولیه تبدیل به فی‌المثل پستاندارون پیچیده‌ای بوون که تونّه فکر هاکنن.

ات‌جور پاپلی که ونه رنگ بخاطر شرایط اونجه که زندگی کارده، عوض بیّه.

منابعدچی‌ین

  • یووال نوح هراری. «هومو ساپینس».