تانگ امپراتوری(چینی جه: 唐朝) اتا سلسله بی‌یه که چین دله دَیّه و سال ۶۱۸ تا ۹۰۷ میلادی حکومت داشته. تانگ ِمؤسس ِنوم «لی» بی‌یه که سوئی سلسله ره رِقِد بدائه.

منابعدچی‌ین

ویکی تلمبار دله بتونّی پرونده‌ئونی که تانگ سلسله خَوری دَره ره پیدا هاکنین.
  • فارسی ویکی‌پدیا