بینجکری یا شالیکاری یا بینج دکاشتن (فارسی جه: برنج‌کاری) اتی کشاورزی کار هسته که مازرون دله هم به اینا کار مشغول هسنه.

بینج خوشه
بنشا زمین
شالیزار

بینجکری مازرون مردمِ خله سختِ کارونِ جز هسه که زحمت زیادی ره شه ونبال دارنه تا اتا بینجکر شه دکاشتن ره بینج جه یا همون شلتوک بیره شروع هکنه تیم بینج ره گرم ئو بزنه تا کل بزنه کل بزه په وره تیمجاره دله هشنده تا نشا بیه نشا بیو په وره نشاکرون نشا هکنن لو بزنن اّی وره وجین هکنن.

وجین هکرده په سرپرستی هکنن تا وقت بینج تاشی بوه. بتاشی په وقتی که خشک هیته کسو ره جمع هکنن. کر بزنن و کمل ره در بکنن. بینج خلال بزن و راهی شالیکوبی هکنن. اوج ره بینج جااونجه سیوا هکنن اسا بینجکری کار در شونه. بلکوم بتونن اتا کمه دم بزنن.