کشاورزی اتا اقتصادی فعالیت هسه که غذا , الیاف و ... تولید جا سروکار دارنه . غذای تولید ممن هسه گیاهون کشت هاکردن روش جا بوئه و یا امکان دارنه دامداری و صیادی روش جا انجام بَیره.گیاهون کشت هاکردن روش سه تا اصلی مرحله دارنه : دکاشتن , داشتن و برداشت هاکردن .

Tomb of Nakht (2).jpg

منابعدچی‌ین