بیماری روان تنی بیماریی هسه که عوامل روانی مثل فشار روانی،تغییرات در زندگی،تغییرات شخصیتی و تعارض‌ئون هیجانی باعث ایجاد یا تشدید اون بوننه.[۱]

نمونه دچی‌ین

فرهاد مردی هسه که از لحاظ حرفه ای فردی سخت کوش هسه و اتا خله مسئولیت رِ به عهده دارنه و مصرانه خانه ونه کار در سطح عالی باشه.وِ و ونه زنا اختلاف دارنه و اغلب بر سر هر چیز جزئی ساعتها با هم دعوا کننه.هر چند که نسبتا آدم موفقی هسه ولی از درآمدش راضی نیه و رویای کسب درآمد ویشتری رِ در سر دارنه.اخیراً دچار زخم پپتیک یعنی زخمی باز در مجرای روده ای بیه[۲]

منابع دچی‌ین

  1. فرهنگ توصیفی روان شناسی،نوشته:فرانک برونو،1986ترجمه:فرزانه طاهری و مهشید یاسایی،1370 انتشارات طرح نو،تهران،صفحه59
  2. فرهنگ توصیفی روان شناسی،نوشته:فرانک برونو،1986ترجمه:فرزانه طاهری و مهشید یاسایی،1370 انتشارات طرح نو،تهران،صفحه59