هيجان

دچی‌ین

در روان‌شناسی هیجان‌ها معمولاً به احساسها و واکنشای عاطفی اشاره دارننه، هر هیجان از سه مؤلفهٔ اساسی برخوردار هسه:

  • مؤلفهٔ شناختی، افکار، باورا و انتظارایی که نوع و شدت جواب هیجانی ره تعیین كننه. اون چه برای اتا فرد خله لذت بخشه ممکنه برای اتا نفر ديگه کسل کننده یا آزارنده باشه.
  • مؤلفهٔ فیزیولوژیکی که شامل تغییرات جسمی در تن هسه. برای مثال، هنگامی که بدن از نظر هیجانی به واسطهٔ ترس یا خشم بر انگیخته بونه، ضربان قلب خله بونه،مردمک‌ا گشاد بوننه و میزان تنفس بالا شونه. اکثر هیجانا شامل اتا انگیختگی کلی و غیر اختصاصی دستگاه عصب هسنه.
  • مؤلفهٔ رفتاری، به حالتای مختلف ابراز هیجانا اشاره كنه. جلوه‌های چهره‌ای، حالتای اندام و حرکتای بیانگر، و آهنگ صدا همراه با خشم، لذت، شادی، غم، ترس و هیجانای دیگه تغییر كننه.
  • جلوهٔ چهره‌ای مهم‌ترین شکل ارتباط هیجانی هسنه. بررسی‌هایی که صورت بيتنه، نشون دننه که برخی از جلوه‌های خاصِ چهره‌ای، ذاتی هسنه. و بنابراین، در همه جای دنیا اونا ره اشناسننه.

وابسته جستارون

دچی‌ین

منابع

دچی‌ین
  • رونشناسی عمومی (از نظریه تا کابرد) شابک: 5-01-6389-964
  • ويكي پدياي فارسي.