بقره ی سوره، (ونه معنی تله مار سوره )[۱] کتاب قرآن کتاب ره دومین و گت‌ترین سوره هسسه و ۲۸۶ آیه داینه. اینتا سوره ره ویشتر آیاتون مدینه دله و هجرت جا په نازل بهییه.

نوم بییـِشتن ِعللتدچی‌ین

بقره تله مار ره معنی دنه. ونه نوم بییـِشتن ِعللت ، اینتا هسسه که آیات ۶۷ تا ۷۳ اینتا سوره داستان خدای فرمون بنی‌اسرائیل ره داستان هسسه مبنی بر بکوشتن و ذبح هاکردن تله مار.

سوره ی محتویاتدچی‌ین

اینتا سوره بحث کنده پیرامون:

  1. توحید
  2. معاد
  3. قرآن اعجاز و اهمیت
  4. آدم و حوای داستان و وشون توبه
  5. پیامبرون تاریخ
  6. اسلام احکام : نماز، روزه، حجو...

همچنین آیه الکرسی آیات اینتا سوره ی دله قرار بئیته.


وابسته جستاروندچی‌ین

منبعدچی‌ین

دییه لینکوندچی‌ین