برینگ دریا آروم اوقیانوس شمال میون آسیا و آمریکا قاره دره (میون روسیه و آلاسکا که آمریکا شه نه).ونه گتی ۲۲۷۴۰۰۰کیل.متر مربع هسه.ونه جولی ۴۰۲۹ کیلومتر هسه.