باغلاما اتا زهی ساز نوم هسته که پلاستیکی مضراب یا جه وه ره زَنّه. باغلاما ره آناتولی، عراق ِشمال و آذربایجون دله استفاده کانّه.

این ساز هفت‌تا سیم دانّه که سه‌تا گروه سه‌سیم، دِسیم و دِسیم جه تقسیم وانّه. ونه دسته اگه بلندته بائه، وه ره دیوان گانّه.

مشاهیر دچی‌ین

اورهان گنجه بای، احمد کوچ، مراد کایا، چتین آکدنیز، اردال ارزینجان، دسکو هرکی ، نشئت ارتاش، حسرت گؤل‌تکین، ارول پارلاک، عارف ساغ، کارل ساندرز، ارکان اوغور، عثمان آکیول

منابع دچی‌ین

پانویس دچی‌ین