مختصات: شرقی′۲۰°۴۳ شمالی′۳۵°۱۲ / ۴۳٫۳۳۳غرب ۱۲٫۵۸۳جنوب / -۴۳٫۳۳۳;-۱۲٫۵۸۳

باب‌المندب اتا دریایی تنگه هسته که سرخ دریای ِجنوبی قِسمت ره هند اوقیانوس جه وصل کانده. این تنگه‌ی ِدِ وَر آفریقایی و آسیایی کشورون دَرنه. آفریقا جه جیبوتی و آسیا جه یمن این تنگه په دَرنه.

باب‌المندب ِمکان

این تنگه خله استراتژیک هسته و دِنیای ِجهونی تجارتون ِشصت درصد ونه این منطقه جه گُذِر هاکنه.[۱]

منابعدچی‌ین

ویکی تلمبار دله بتونّی پرونده‌ئونی که باب‌المندب خَوری دَره ره پیدا هاکنین.