ایران مشروطه انقلاب یا مشروطه‌خاهی جنبش ات سری کارونی بینه، که قرن بیستم میلادی ِاوائل گدِر، ایران دله اتفاق دکته. اینان اتفاقات مظفرالدین شاء و ممدعلی شاء قاجار زمون بی‌یه. اینتا جنبش آخرسری باعث بیّه که «مطلقه سلطنت»، «مشروطه سلطنت» ره تبدیل بوو و در نتیجه «ملی شورای مجلس» ره بساتنه و ایران ِاولین «اساسی قانون» ره بنویشتنه.

ات سری مشروطه طلبون، تبریز دله

منابعدچی‌ین