مختصات: ‏۳۷″ ۳۶′ ۵°غربی ‏۱۵″ ۰۰′ ۳۶°شمالی / عبارتون خطا: < ِعملگر اَمه وسّه آشنا نی‌یه ۳۶٫۰۰۴۱۷جنوب / عبارتی خطا: این کلمه ره نشناسمبی «w»;−۳۶٫۰۰۴۱۷

ایبری اتا جزیره مونا نوم هسه که ئوروپا غربی جنوب ور دره.اینتا جزیره مونا گتی ۵۸۱۰۰۰ کیلومترموربع هسه. ایسپانیا، پرتغال، آندورا و جبل‌الطارق ونه دله قِرار گیرنه و فرانسه‌ی ِجنوبی مناطق هم ونه دله جا گیرنه

ونه مکون