اوش (فرانسه) اتا شهر نوم هسته که فرانسهِ ژر دله دره. اینتا شهر پیرنه میانه ِشهرستون میون قرار بییته و سال ۲۰۰۶ سرشماری سَره، ۲۱٬۵۴۵ نفر جمعیت داشته.

وابسته جستاروندچی‌ین

منابعدچی‌ین