اندلس (به عربی: الأندلس) اتا شهر نوم هسته که کویت دله دره. اینتا شهر فروانیه استان دله هسته و ونه جمعیت ۳۰٫۱۷۹ نفر هسته.

وابسته جستارون دچی‌ین

منابع دچی‌ین