جوگی، گودار، گُدار یا الیات که فارسی دله وشون ره کولی‌ها هم گِنّه مردمونی هستنه که دنیا همه جا پخش بدی هسنه. وشون هزار سال پیش هند جا کوچ هکردنه بوردنه تموم دنیا دله پخش بینه. وشون زندگی دیگه مردمون زندگی جا فرق کننه و دنیای سرتاسر درنه و خوندنّه و سِما کانّه و اینان مسائل ِسَره مشهورنه. وشون شه مسیر دله مردِم وسّه آواز خوندستنه، فالگیری، کف‌بینی، آهنگری و سما کاردنه و اینتی مردِم ره سرگرم داشتنه.

جوگیون ِکوچ ِمسیر که سِراق دِنه که وشون چتی اروپا دله دکلسته بَیینه.

مازرون ِجوگی‌ئوندچی‌ین

بعضی مازرون شهرون دله محله‌ئونی به ایسم جوگی‌مَله دره که جوگیا انوجه دسِجمعی زندگی کانّه. از لحاظ حقوق بشر وشون وسّه خله ضعیف هسته و وشون خله بدجوری زندگی کانّه. اتا از گت‌ترین جوگی‌مَله‌ئون مازرون راهبند دله دره.

نگارخنهدچی‌ین

ویکی تلمبار دله بتونّی پرونده‌ئونی که الیات خَوری دَره ره پیدا هاکنین.

منابعدچی‌ین