باوندیون (اسپهبدون)، 655 تا 1349 ميلادی ، تبرستان دِله، حوکومت هاکردِنه. باوندیون سه‌تا خانواده بینه : کاووسیون، اسپهبدیه و کینخاریه. تباره این سلسله باو بیه که کیجا اته ساسانی شهزاده بیه که بعد اسلام مازرون دله زندگی هاکردنه ، ونه طولانی ترین حکومت کل تاریخ ره داشتنه . مازرون دله خله چیز تاریخی پیدا بییه از ساسانیون حکومته ، ساسانیون اته حکومت پارسی بینه ‌

سلطان محمود غزنوی دس ِ جا، آل باونده ره پناه بیاردِنه. اسپهبدون، تنها سلسله‌ای بینه که ئیران دِله، عربون ِ جِلو هِرِسّانه و عربون نتونسِّنه که وِشونِ ِ سرزمینه ره بَئیرن.

باوندیون ِ شاهون ِ نوم

کاووسی‌ون ِ رَج (شاخه) (۶۵۵ تا ۱۰۰۰ میلادی)


باو، شاپور پِشت، کاووس ریکا

سهراب، باو ِ ریکا

مهرمردان، سهراب ریکا

سهراب، مهرمردان ریکا

شروین، سهراب ِ ریکا

شهریار، شروین ریکا

شاپور، شهریار ریکا

قارن، شهریار ریکا

(قارن ِ زمان بیه که حسن بن زید، معروف به داعی، خلیفه جا خِروج هاکرده (۸۶۴ میلادی) و تبرستان و گیلان مردمون، ونهِ طرفدار بوئینه.)

رستم، قارن ِ ریکا

شروین، رستم ریکا

شهریار، شروین ریکا

دارا، رستم ریکا

شهریار، دارا ریکا.


اسپهبدیه رَج (۱۱۱۳ تا ۱۲۰۹ میلادی)


حسام‌الدوله شهریار، کارن ِ ریکا

نجم‌الدوله کارن، شهریار ریکا

فخرالدوله رستم، کارن ریکا

علاء‌الدوله علی، شهریار ریکا

رستم شاه‌غازی، علاء‌الدوله علی ریکا

شرف‌الملک حسن، شاه‌غازی ریکا

اردشیر، حسن ریکا

شمس‌الملوک رستم، اردشیر ِ ریکا.


کین‌خاریه رَج (۱۲۳۸ تا ۱۳۴۹ میلادی)


اردشیر، کین‌خار ِ ریکا

شمس‌الملوک محمد

علاء‌الدوله علی، کین‌خار ِ ریکا

تاج‌الدوله یزدگرد، شهریار ریکا

نصرالدوله شهریار، یزدگرد ریکا

رکن‌الدوله شاه کیخسرو، تاج‌الدوله یزدگرد ریکا

شرف‌الملک، کیخسرو ریکا

فخرالدوله حسن، کیخسرو ریکا

امیرمؤید سوادکوهی

هژبر

  اینتا بنویشته مازرون خَوِر هسته. ونه گت تر هکردن جا به ویکی‌پدیا کومک هکنین.