احمد بریمانی اتا مازرونی محقق بی‌یه. وه سال ۱۲۸۴ شمسی ساری دله دنیا بموئه و سال ۱۳۰۷ وه ره دولت ِهزینه جه بورس هاکردنه روسیه تا شیلات ِوسّه درس بخونده. وه وردگردسته په، ایران دله شیلات ِسازمان ِرییس بیّه. وه اتا کتاب دانّه که ونه نوم «دریای خزر» هسته. این کتاب اولین کتابی بی‌یه که ایران دله، دریائون و ماهی‌ئون خَور بنویشته بیّه.

منابعدچی‌ین

  • نوری، نظام‌الدین. تاریخ ادبیات و فرهنگ مازندران. زهره، ۱۳۸۰. ۴۳۴.