انگکور أتا شهر نوم هسه که کامبوج غربیشمال دله دره.اینتا شهر خمر کوهنه ایمپراتوری نیشتەگا بیه.انگکوروات اینتا شهر قشەنگ‌ترین معبد هسه که خراب بیه ئو ونه گتی ۵/۲ کیلومتر موربع هسه.

کامبوج شهرون

پنوم پن| سم رئاپ