مختصات: شرقی′۱۲°۹۵ شمالی′۳۲°۵ / ۹۵٫۲غرب ۵٫۵۳۳جنوب / −۹۵٫۲;−۵٫۵۳۳

آندامان دریا هندو چین جزیره‌مونای جنوب غربی دره. ونه گتی ۷۹۷۸۰۰کیلومتر مربع هسه. ونه جولی ۳۷۱۷کیلومتر هسه. آندامان جزیره‌ئون اینتا دریا دله درنه که هند شنه.

آندامان