اصلی منوی ِوا هاکردن
شمالی امریکا

شمالی امریکا قاره در نیمکره غربی، بیشتر در نیمکره جنوبی، با نسبت نسبتا کوچک در نیمکره شمالی است. همچنین ممکن است شبه قاره آمریکا را در نظر بگیرد