شمالی امریکا قاره در نیمکره غربی، بیشتر در نیمکره جنوبی، با نسبت نسبتا کوچک در نیمکره شمالی است. همچنین ممکن است شبه قاره آمریکا را در نظر بگیرد

شمالی امریکا