آشوکا اتا هندی امپراتور بی‌یه که موریا امپراتوری جه بحکومت برسی‌یه. وه شه سلسله‌یِ گت‌ترین و معروف‌ترین حاکم بی‌یه. وه جوونی گادِر که تازه شاه بی‌بی‌یه، خله خشونت داشته و شه معروفترین جنگ سَره، کالینگایِ شهر ره بَییتن وسّه هزارون نفر ره به بکاشتن هِدا و وقتی شهر فتح بیّه، وه با افتخار شهر دله وارد بیّه ولی شهر دیگه خله رِقِد بورد بی‌یه و هچکی دنی‌بی‌یه که ونه استقبال بئه یا شهر دله دَوائه، همینسه وه شه کارها جه پشیمون بیّه و توبه هاکرده.

آشوکا
هند امپراتور
ونه احتمالی عکس
زمون ۲۷۳-۲۳۲
بمردن ۲۳۲ (پیش از میلاد)
پیش از داساراتا
پس از بیندوساره
سلسله موریا امپراتوری
پیـِر بیندوساره

وه ادیان سَره تحقیق هاکرده تا بودیسم جه آشنا بیّه و راهبون وه ره بودایی هاکردنه. این گادِر وه اعلام هاکرده که جنگ و خشونت جه مخالف هسته و دانش و علوم ره گسترش هدا و آهیمسا ره اجرا هاکرده. این قانون که بی‌آزاری ره لازم دونده، باعث بیّه شکار هاکردن، برده‌داری و... ممنوع بوائه و ارتش تبدیل بوائه به نیرویی که دفاعی حالت دانّه و امنیت ره فقط حفظ داره.

آشوکا تلاش داشته که بودایی دین ره تنک هاکنه و مبلغونی ره دور-و-نزدیک برسنی‌یه تا ونه روش و دین ره معرفی هاکنن و کتیبه‌ئون زیادی بساته که ونه قوانین ره یاد هادِن. آشوکایِ مبلغون باعث بَیینه که هَنتا آسیایِ شرقی کشورون دله بودایی دین باقی بمونده و خله په‌روون داره.

با این که بودایی دین آشوکا گِدِر رسمی دین بَیی‌یه ولی باقی ادیان آزاد بینه که شه دین ره حفظ هاکنن و آدمونِ مذهب باعث تبعیض نیّه و حتی سیاستمدارون تونستنه دین دیگری دارِن. این گادِر هندِ اکثریت هندوییسم په‌روو بینه.

نومدچی‌ین

آشوکا دِ بخش آ+شوکا جه بساته وانه که سانسکریت دله «بی+غم» معنی دِنه.

منابعدچی‌ین

  • انگلیسی ویکی‌پدیا