آتنا (یونانی جه: Άθηνά, Athēnâ، یا Ἀθήνη, Athénēیونان، الههٔ نگهبان آتن و ایزدبانوی خرد، فرزانگی و جنگ هسته و ایزدبانویی باکره، زئوس و متیس (تیتان تامل) ره شامل وونه .

اساطیر یونان باستون
آتنا، نقاشی پیکرهٔ آتنا که موزه لوور دله نگهداری وونه.
{{{نام}}}
یونانی: Άθηνά
فرانسوی: آتنا
عنوان: الههٔ حکمت و حامی جنگ
جنسیت: مؤنث
همسر: پرومته به عنوان معشوق
کنارهکتن: از پیشانی زئوس
بمردن: نامیرا
تروا دله: بزرگ‌ترین پهلوان یونانیان در جنگ
موضوع‌ئون اساطیر یونان باستون

آ ا ب پ ت ج چ خ د ر ز ژ س
ش ف ک گ ل م ن و ه ی

بن‌بنویشت دچی‌ین

منابع دچی‌ین

وابسته جستارون دچی‌ین