اصلی منوی ِوا هاکردن

دکته کاروندچی‌ین

  • اینتا نتا روز موصادیف هسته با نوروز (اتا ئیرانی جشن که ابل سال وشون هسته) .
  • این روز ره روز جهونی گت ِکوروش گنّه.

بزابئی یوندچی‌ین

بمردوندچی‌ین