فروردین
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷
۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴
۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۸ ۱۹ ۲۰ ۲۱
۲۲ ۲۳ ۲۴ ۲۵ ۲۶ ۲۷ ۲۸
۲۹ ۳۰ ۳۱  
هجری شمسی تقویم
پتک
(شیشک) 1 2 3 4 5
تبری تقویم

۱ فروردین هجری شمسی، مساوی ۱ پیتک تبری تقویم.

دکته کاروندچی‌ین

  • اینتا نتا روز موصادیف هسته با نوروز (اتا ئیرانی جشن که ابل سال وشون هسته) .
  • این روز ره روز جهونی گت ِکوروش گنّه.

بزابئی یوندچی‌ین

بمردوندچی‌ین