گیتار اتا ساز بزوئن وسیله هسته، که شیش‌تا سیم دارنه (سه تا بیس چم و سه تا فلزی یا لاستیکی). وه ره مضراب همراه یا مضراب زنّه.

آکوستیک گیتار

انواع گیتاردچی‌ین

  • آکوستیکا
  • الکتریکا
  • کلاسیکا
  • گیتار عود ژه مشتق بیه و وشون خله خاسگار هدار بایه نن.