گرافیتی نقش‌ها، اشکال، حرف‌ها، نشونه‌ئون، نمادون، الگوئون و کلمات ِدَکشی‌ین، دیفارون یا جای عمومی دله هسته. این هنر خله قدیمی هسته و قدیمی تمدن‌ها ونجه استفاده کاردنه. مُدرن گرافیتیون دله اسپری جه خله استفاده وانه. [۱]

اتا گرافیتی دانمارک دله.

منابع

دچی‌ین